زکا گستر

زکا گستر تامین کننده و توزیع کننده مواد غذایی در جنوب کشور است که در دهنگ، بستک، هرمزگان واقع شده است.